Przedsiębiorca – kim jest w świetle prawa?

Przedsiębiorca – kim jest w świetle prawa?

Przedsiębiorca jest pojęciem często spotykanym w życiu codziennym. Bierze udział w życiu gospodarczym na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Niewielu jednak z nas wie dokładnie, co się pod tym pojęciem kryje oraz jakie rodzaje przedsiębiorców występują w prawie. Najczęściej kojarzy nam się ono z najprościej mówiąc firmą. Warto jednak przybliżyć to pojęcie oraz wiedzieć, w jaki sposób definiowane jest przez prawo.

Kim jest przedsiębiorca?

Podstawową jego definicję znajdziemy zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Nie są to jednak definicje, które w sposób jasny i oczywisty wyjaśniają nam to pojęcie. Zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna, osoba prawna, i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W podobny sposób definiuje je art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Co to oznacza?

Przedsiębiorcą może być przede wszystkim osoba fizyczna, czyli każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci (posiadający zdolność prawną), a także osoby prawne, czyli głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Czym są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną? Będą to między innymi spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, wspólnota mieszkaniowa, czy partia polityczna. Warto wiedzieć, że za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej.

Czym jest prowadzenie działalności we własnym imieniu?

Będąc osobą zatrudnioną, wykonujemy określone czynności w imieniu tej osoby, która nas zatrudniła. Przedsiębiorca natomiast działa w imieniu własnym i nie ma żadnej osoby, która jest nad nim i która nadzorowałaby jego działania i wydawałaby mu polecenia.

Co oznacza wykonywanie działalności gospodarczej?

Kolejną istotną cechą przedsiębiorcy jest wykonywanie działalności gospodarczej. W tym miejscu posłużymy się także ustawową definicją. Działalność gospodarcza to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.”

Jakie są cechy działalności gospodarczej?

Podstawową cechą działalności gospodarczej jest jej zarobkowość, czyli nastawienie na osiąganie przez przedsiębiorcę zysku, zorganizowanie, czyli pewien wysiłek organizacyjny taki jak zapewnienie lokalu, zatrudnienie pracowników, czy zakupienie odpowiedniego sprzętu. Cechą działalności gospodarczej jest także jej ciągłość, czyli nie będzie to działalność jednorazowa.

Czym jest firma?

Warto wiedzieć, że pojęcia działalności gospodarczej nie należy mylić z pojęciem firmy. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że są to dwie różne rzeczy. Firmą jest nazwa przedsiębiorcy, pod którą prowadzi daną działalność gospodarczą. Jest jedynie składnikiem przedsiębiorstwa oraz prawem podmiotowym, które przysługuje każdemu przedsiębiorcy.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Przedsiębiorca w rozumieniu prawa unijnego – jak należy to rozumieć?

Opublikuj komentarz