Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Dofinansowanie z PFRON

Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Dofinansowanie z PFRON

Jeśli już podjąłeś decyzję o rozpoczęciu własnej działalności zapraszamy do zapoznania się z informacjami skąd pozyskać pieniądze na otwarcie i rozwój swojego biznesu.

Poprzednio pisaliśmy o Funduszach Europejskich UEDotacjach z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichKredytach bankowych i o Dotacjach z urzędu pracy, a dziś przybliżymy dofinansowania z PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na dofinansowanie z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą liczyć osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i statusem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Aktualna kwota wynosi około 60 000 zł, choć w praktyce uzyskanie tak wysokiego wsparcia jest dość trudne.

Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wniosek na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy. Wniosek jest sprawdzany pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości otrzymujesz informację o nieprawidłowościach oraz wezwanie do ich usunięcia. Niepełnosprawny ma na to 2 tygodnie od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia starosta poinformuje o swojej decyzji oraz wezwie do negocjacji warunków umowy.

Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną i spełnia określone wymogi, ma możliwość uzyskania pomocy ze środków PFRON w postaci dofinansowania wynagrodzenia takiej osoby. Obecnie wysokość pomocy uzależniona jest jedynie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika.

Dla kogo pomoc?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych są pracodawcy:

 1. prowadzący zakłady pracy chronionej,
 2. z otwartego rynku pracy:
 3. zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 4. zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Pomoc ze środków PFRON nie zostanie udzielona ani wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

 • znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Ponadto w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie miał zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu PFRON wyda decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania. Przez zobowiązania wobec PFRON należy rozumieć wszelkie rodzaje zobowiązań pracodawców wobec PFRON, niezależnie od sposobu ich powstania. W szczególności mogą to być zobowiązania z tytułu obowiązkowych wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak i niespłaconych pożyczek lub nienależnie pobranych dofinansowań.

Na kogo przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych zgodnie z przepisami art. 2 Kodeksu pracy, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, oraz na niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej w ZPChr, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji (…). Chodzi tutaj o osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, których wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

 • najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,
 • połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców.

Oznacza to, że dofinansowanie nie przysługuje na osoby, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pracodawca nie otrzyma dofinansowania:

 1. jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
 2. jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczających 14 dni.

Niepełnosprawny to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do tych niepełnosprawnych pracowników, którzy zostali ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie nie przysługuje w odniesieniu do pracowników z ustalonym prawem do emerytury, którzy posiadają lekki lub umiarkowany stopień. Pomoc jest natomiast możliwa w przypadku pracowników legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności i ustalonym prawem do emerytury.

Efekt zachęty

Z początkiem 2015 r. uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzenia nowo zatrudnianej osoby niepełnosprawnej zostało uzależnione wyłącznie od wzrostu zatrudnienia ogółem u danego pracodawcy. Tym samym, jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem.

Ponadto począwszy od lipca 2016 r. możliwe jest dofinansowanie w odniesieniu do tzw. starych pracowników, tzn. tych którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia.

Wysokość pomocy

Obecnie wysokość pomocy dla wszystkich pracodawców jest jednakowa i  wynosi:

1) 1.800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

2) 1.125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

3) 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ponadto w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych, w stosunku do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz niewidomych, należna pomoc jest zwiększana o 600 zł.

Opublikuj komentarz