Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/2/2024 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

– nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w woj. pomorskim, powiecie starogardzkim, w miejscowości  Starogard Gdański, ul. Jesionowa 6, obręb 0032, dz. nr 90 o powierzchni 606 m2; dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1A/00014410/5; wchodzącej w skład masy upadłości Agnieszki Pośman, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości prowadzonej pod sygnaturą akt EL1E/GUp/2/2024.


Cena wywoławcza
przedmiotowej nieruchomości jest to kwota: 463 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).  Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 20 czerwca 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/2/2024

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Starogard Gdański ul. Jesionowa

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 46 300,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy:

Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 57 2490 0005 0000 4600 0011 6479

W tytule przelewu proszę o dopisek „sprzedaż nieruchomości Starogard Gdański ul. Jesionowa”.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 20 czerwca 2024r. pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 24 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYh8wKnOveZvenLvLrtA?e=txLiz3

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz