Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym położonej w woj. śląskim, miejscowość Skoczów.

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym położonej w woj. śląskim, miejscowość Skoczów.

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 17 lipca 2023 r. zapadłym w sprawie V GUp 152/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej  o powierzchni 1.406 m2 zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym położonej w woj. śląskim, powiat Cieszyński, gmina Skoczów, miejscowość Skoczów.

Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym została założona księga wieczysta nr KW nr BB1C/00079746/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż   39.690,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100zł).  Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 13 października 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt  V GUp 152/21

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skoczów

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 3.969,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 75 2490 0005 0000 4600 9732 6839

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość zabudowana Skoczów” (V GUp 152/21).

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 13 października 2023  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 19 października 2023 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Poniżej Syndyk wskazuje link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłej, oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhOs6IDOQNf7wFyGh9g?e=825H8a

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz