Syndyk sprzedaje udział w nieruchomości lokalowej

Syndyk sprzedaje udział w nieruchomości lokalowej

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 08 marca 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 138/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości   – udziału (4/10) w prawie własności nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego, położonego w województwie pomorskim, gmina Gdańsk, w miejscowości Gdańsk, przy ulicy Strajku Dokerów nr 19/2,  o łącznej powierzchni użytkowej 43,24 m2, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00200135/0 wraz z udziałem wynoszącym 7/100 części w nieruchomości wspólnej w tym w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego to udziału w nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr GD1G/00119162/3.

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 146.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2023 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

  1. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA
  • Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Maciej Bartoszewicz

sygnatura akt VI GUp 138/22

PRZETARG – OFERTA NABYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

  • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.600,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych 00/100)
  • Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 58 2490 0005 0000 4530 4405 7408

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość lokalowa Gdańsk Dokerów” (VI GUp 138/22).

  • Wadium należy wpłacić do dnia 20 kwietnia 2023 roku  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.
  • Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul.  Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Budynku B Sali 63

Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYg9A5R3DU-xEXKBkTEw?e=RKft7b

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz