Nowelizacja KPA 2017 – pozostałe zmiany wprowadzone czerwcową nowelizacją w zakresie kar administracyjnych.

Nowelizacja KPA 2017 – pozostałe zmiany wprowadzone czerwcową nowelizacją w zakresie kar administracyjnych.

W wyniku czerwcowej nowelizacji wprowadzono szereg zmian odnośnie wymierzania i wykonywania kar administracyjnych, które szczegółowo przybliżyliśmy Państwu w poprzednich wpisach (patrz: Nowelizacja KPA 2017 – Wymierzenie kary pieniężnej według nowych regulacji kodeksu postępowania administracyjnego, Nowelizacja KPA 2017 – Kiedy organ administracyjny może odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej oraz Nowelizacja KPA 2017 – Zasady udzielania ulg w wykonywaniu kar administracyjnych). O czym jeszcze powinniśmy wiedzieć w zakresie kar administracyjnych?

Po pierwsze, zmianie uległy terminy przedawnienia nałożenia i egzekucji kary. Zgodnie z nowymi przepisami, organ administracyjny nie może już na nas nałożyć kary pieniężnej, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia, w którym doszło do naruszenia przez nas prawa albo od dnia wystąpienia skutków tego naruszenia. Co więcej, nie można wszcząć egzekucji w przedmiocie kary administracyjnej, w sytuacji, gdy upłynęło pięć lat od dnia, w którym miała być ona wykonana.

Po drugie, nowelizacja reguluje także nakładanie kar w sytuacji, gdy do naruszenia przez nas prawa doszło wskutek działania siły wyższej.

Czym jest siła wyższa?

Siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, czyli takie, które jest od nas niezależne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia oraz takie, którego skutkom nie możemy zapobiec, np. powódź, pożar. W tej sytuacji, nie może zostać wszczęte przeciwko nam postępowanie administracyjne, a to, które zostało już wszczęte umarza się.

Co to oznacza?

Jeżeli naruszyliśmy prawo, ale wskutek działania siły wyższej, wówczas nie zostanie na nas nałożona żadna kara pieniężna. Ważne jest jednak, aby pomiędzy zdarzeniem zewnętrznym, a tym naruszeniem prawa zachodzić musi związek przyczynowo-skutkowy.

Co więcej, w przypadku, gdy w czasie od naruszenia przez nas prawa do wydania w tym przedmiocie decyzji administracyjnej zmieniły się przepisy, organ powinien zastosować tzw. nową ustawę. Zauważmy jednak, że jeżeli nowe przepisy są mniej korzystne dla strony, czyli organ miałby wymierzyć karę surowszą, wówczas zobowiązany jest zastosować dotychczas obowiązujące regulacje.

Warto wiedzieć, że od zaległej kary administracyjnej naliczane są odsetki za zwłokę i to tak samo, jak przy zaległościach podatkowych. Stawka wynosi obecnie 8 %. Miejmy więc to na uwadze i nie pozwólmy, aby niewielka nawet kara pieniężna urosła to kwoty znacznie większej.

Pamiętajmy:

  • termin przedawnienia nałożenia kary administracyjnej wynosi 5 lat i liczy się od dnia, w którym doszło do naruszenia prawa albo od dnia wystąpienia jego skutków,

  • termin przedawnienia egzekucji kary administracyjnej wynosi 5 lat i liczy się od dnia, w którym kara miała zostać wykonana,

  • za naruszenie prawa wskutek siły wyższej, nie zostanie na nas nałożona żadna kara pieniężna,

  • organ, przy wymierzaniu kary administracyjnej, w przypadku zmiany przepisów, musi zastosować przepisy dla nas korzystniejsze,

  • przy karach administracyjnych naliczane są odsetki za zwłokę, tak jak przy zaległościach podatkowych.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Nowelizacja KPA 2017 – Pozostałe zmiany wprowadzone czerwcową nowelizacją oraz ich wpływ na postępowanie administracyjne.

Opublikuj komentarz