Nowelizacja KPA 2017 – Uproszczenie zasad zawiadamiania w postępowaniach ze znaczną ilością stron.

Nowelizacja KPA 2017 – Uproszczenie zasad zawiadamiania w postępowaniach ze znaczną ilością stron.

W poprzednim wpisie przybliżyliśmy, jakie usprawnienie postępowania administracyjnego wprowadziła czerwcowa nowelizacja, czyli usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa (patrz: Nowelizacja KPA 2017 – Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa). Kolejną, ostatnią już omawianą przez nas zmianą jest uproszczenie zasad zawiadamiania w postępowaniach ze znaczną ilością stron. Na czym to polega?

Dotychczas, tylko gdy określał to konkretny przepis szczególny, strony postępowania administracyjnego mogły być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracyjnego przez obwieszczenie lub też w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób. Od czerwca, w każdym postępowaniu, w którym bierze udział więcej niż 20 stron, organ może zastosować tą procedurę bez wyraźnego upoważnienia w przepisach.

Co to oznacza?

Organ administracyjny może zrezygnować z indywidualnego zawiadamiania każdej strony z osobna o swoich decyzjach, czy czynnościach. Skorzysta w tej sytuacji chociażby z obwieszczenia. Na czym to polega? Może wywiesić takie ogłoszenie np. w swojej siedzibie lub w lokalnej prasie. Rozwiązanie takie zdecydowanie usprawnia przebieg tego rodzaju postępowań.

Organ zobowiązany jest natomiast do uprzedzenia stron w formie pisemnej i wskazania, z jakiej formy zawiadamiania będzie korzystał prowadząc dane postępowanie. W sytuacji, gdy organ nie powiadomi nas o wyborze sposobu zawiadamiania, zawiadomienie publiczne nie będzie skuteczne. Obowiązek ten może jednak zostać zniesiony przez przepis szczególny.

W przypadku zawiadamiania stron w formie obwieszczenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej, zawiadomienie to uznawane jest za skuteczne po upływie 14 dni od dnia, w którym je obwieszczono, bądź udostępniono. Organ powinien jasno wskazać nam tę datę w treści zawiadomienia.

Warto wiedzieć, że jak jesteśmy zawiadamiani w uproszczonej formie o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu mamy prawo zażądania jego odpisu. W tym celu musimy złożyć odpowiedni wniosek i wskazać także w jakiej formie organ ma nam ten odpis udostępnić. Może być to droga elektroniczna np. na wskazany przez nas adres e-mail.

W sytuacji, gdy organ nie ma możliwości przesłania nam powyższego opisu we wskazanej formie, musi nas o tym odpowiednio powiadomić i poinformować, dlaczego nie jest w stanie tego wykonać, a także wskazać, jaka forma odpisu dostępna jest niezwłocznie.

Pamiętajmy:

  • w postępowaniu, w którym występuje więcej niż 20 stron, organ w trakcie tego postępowania może je powiadamiać poprzez zawiadomienie publiczne i nie potrzebuje do tego specjalnego upoważnienia,

  • organ zobowiązany jest do uprzedzenia stron o wyborze uproszczonej procedury zawiadamiania,

  • zawiadomienie publiczne jest skuteczne po upływie 14 dni od dokonania obwieszczenia lub udostępnienia,

  • w przypadku, gdy organ wydaje decyzje lub postanowienie, które jest zaskarżalne, możemy wystąpić z wnioskiem o wydanie jego odpisu i wskazać dowolną, wygodną dla nas formę jej udostępnienia.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Przedsiębiorca – jakie rodzaje przedsiębiorców wyróżnia prawo?

Opublikuj komentarz