Przedsiębiorca w rozumieniu prawa unijnego – jakie występują rodzaje przedsiębiorców?

Przedsiębiorca w rozumieniu prawa unijnego – jakie występują rodzaje przedsiębiorców?

Kim jest przedsiębiorca oraz co odróżnia go od pojęcia firmy przedstawiliśmy już w poprzednim wpisie (patrz: Przedsiębiorca – kim jest w świetle prawa?). Prawo unijne wywarło potrzebę stworzenia podziału przedsiębiorców na mikro, małego i średniego przedsiębiorcę. Warto znać ten podział i wiedzieć co odróżnia ich od siebie. Szczególnie jest to przydatne, gdy jako przedsiębiorcy staramy się o jakiekolwiek dofinansowanie.

Co odróżnia mikro, małego i średniego przedsiębiorcę?

Podział ten nie jest skomplikowany, a głównymi jego kryteriami jest liczba zatrudnianych przez danego przedsiębiorcę osób oraz wysokość jego rocznego obrotu netto. Pojęcia te wyjaśnia nam ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Kim jest mały przedsiębiorca?

Małym przedsiębiorcą jest ten, który w co najmniej jednym z ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Kim jest średni przedsiębiorca?

Średni przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 43 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Jak rozumieć średnioroczne zatrudnienie?

Średnioroczne zatrudnienie określone jest przez przeliczenie tylko pełnych etatów. Obliczając je nie uwzględnia się pracowników, którzy przebywają na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także tych, którzy zatrudnieni są w celu przygotowania zawodowego.

Jak obliczyć kwotę równowartości w złotych?

Przeliczając kwotę podaną w euro na jej równowartość w złotych należy przyjąć średni kurs euro, który ogłoszony został przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roku obrotowego, za który określamy status przedsiębiorcy.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca działa krócej niż rok, przewidywany dla niego średni obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie należy oszacować na podstawie danych z ostatniego okresu, który udokumentowany został przez przedsiębiorcę.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Czym jest kara umowna i w jakich sytuacjach znajduje zastosowanie?

Opublikuj komentarz