Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w woj. warmińsko – mazurskim, miejscowość Książnik

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w woj. warmińsko – mazurskim, miejscowość Książnik

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 17 lipca 2023 r. zapadłym w sprawie V GUp 152/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych  położonych w woj. warmińsko – mazurskim, powiat Ostródzki, gmina Miłakowo, miejscowość Książnik:

– działki nr 359/1 o powierzchni 0,09 ha (zabudowanej budynkami  – budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym murowanym o pow. zabudowy 117 m2  oraz pozostałym budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym murowanym o pow. zabudowy 14 m2 oraz  pozostałym budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym murowanym o pow. zabudowy 14 m2 )

 – działki 359/2 o powierzchni łącznej 0,11 ha (zabudowanej pozostałym budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym  murowanym o pow. zabudowy 30 m2  oraz pozostałym budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym  drewnianym o pow. zabudowy 35 m2,

Dla nieruchomości gruntowych zabudowanych została założona księga wieczysta  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  o numerze KW  EL2O/00030877/7.

Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż   58.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 13 października 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt  V GUp 152/21

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości zabudowanej Książnik 359/1, 359/2

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 5.800,00 zł. (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100). Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 75 2490 0005 0000 4600 9732 6839

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość zabudowana Książnik 359/1, 359/2 ” (V GUp 152/21).

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 13 października 2023  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 19 października 2023 roku o godzinie 13.00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Poniżej Syndyk wskazuje link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłej, oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhOtBxOMVlqMAN3dGvA?e=byrsyx

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz