Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 16 stycznia 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza trzeci pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej –  działki nr 191/12, obręb 0011,  o powierzchni  462 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej  o powierzchni użytkowej 146,90 m2 położonym w Rumii przy ul. Trepczyka 6 (województwo Pomorskie) dla którego to Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW nr GD1W/00032374/2.

Cena wywoławcza udziału ½ w nieruchomości nie niższa niż  227.813,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzynaście złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie udziału ½ w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

NABYWCA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIEL UZYSKA PRAWO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (ZAMIESZKIWANIA W NIEJ, WYNAJMOWANIA JEJ ITD.), Z PRAWEM DALSZEGO ZBYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 05 października 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt VI GUp 289/21

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaży udziału w nieruchomości Rumia

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 22.781,30 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 30/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 94 2490 0005 0000 4600 4665 7286

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział ½ w prawie własności nieruchomości ul. Trepczyka, Rumia” (VI GUp 289/21). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 11 października 2023 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłej wraz z aneksem, dokumentów dotyczących nieruchomość oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhOdqx0Xwi_N891hmpw?e=LUcBz1

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz