Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego oraz udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego oraz udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/27/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

– udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.
Dla lokalu Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1O/00039165/9;

udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego garażu nr 51 w budynku położonym przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.
Dla lokalu Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 
EL1O/00039166/6

Łączna Cena wywoławcza udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego oraz udziału w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego garażu nie niższa niż  180.511,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset jedenaście złotych 00/100), z czego:
udział o wielkości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 21 położonego przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie za cenę nie niższą niż 167.442,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 00/100),
a udział o wielkości 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego w postaci garażu nr 51 położonego przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie za cenę nie niższą niż 13.069,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

NABYWCA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIEL UZYSKA PRAWO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (ZAMIESZKIWANIA W NIEJ, WYNAJMOWANIA JEJ ITD.), Z PRAWEM DALSZEGO ZBYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 05 października 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/27/2022

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Anny Jasińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Lecznica Weterynaryjna Anna Jasińska w upadłości

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18.051,10 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 10/100).

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 12 2490 0005 0000 4600 1614 1010

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział w nieruchomości Ostróda Pieniężnego EL1E/GUp/27/2022”.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 05 października 2023 r.  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 11 października 2023 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhOcELsBnf2LVlSI9_w?e=u1ed7u

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz