Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 4/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 4/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2023 r. zapadłym w sprawie GD1G/GUp/17/2023 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż

udziału w wysokości  4/6  w prawie własności nieruchomości tj. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Gdyni przy ul. Stanisława Pułkownika Dąbka 203/2 kl. C, dla którego jako przeznaczenie wpisano, iż jest to lokal mieszkalny, zbudowany z 6 izb oraz pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy, łącznego obszaru 67,2000 m/kw, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1Y/00091225/5 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 3716/1000000, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1Y/00091224/8, przy czym likwidacji będzie podlegała proporcjonalna wielkość tego udziału, w stosunku do wielkości udziału w prawie własności nieruchomości przypadającej Upadłej.

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 231.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 05 października 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Masy Upadłości Renata Piętka
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt GD1G/GUp/17/2023

KONKURS – OFERTA NABYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKALNEJ

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 23.100,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 42 2490 0005 0000 4600 8838 0541

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział nieruchomość lokalowa mieszkalna ul. Płk. Dąbka” (GD1G/GUp/17/2023).

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 października 2023  roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Renaty Piętki ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia.

Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

NABYWCA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIEL UZYSKA PRAWO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (ZAMIESZKIWANIA W NIEJ, WYNAJMOWANIA JEJ ITD.), Z PRAWEM DALSZEGO ZBYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI.

Link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhOc-Z2z4QxwNmHq4JQ?e=zmHhdX

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz