Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 17 października 2022 r.. zapadłym w sprawie VI GUp 251/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący:

nieruchomość lokalową o funkcji niemieszkalnej usytuowaną w woj. Pomorskim miasto Gdynia, ul. Kornela Ujejskiego 5A, w skład której wchodzi:

– lokal niemieszkalny oznaczony nr 3 o powierzchni użytkowej 126,23 m2;

– udział wynoszący 3400/10000 części w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Dla nieruchomości lokalowej została założona księga wieczysta o nr KW GD1Y/00037818/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych, dla nieruchomości wspólnej jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KW GD1Y/00002950/6.

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota niż  351.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

  1. Oferty należy składać do dnia 05 grudnia 2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
  2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
  • Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Maciej Bartoszewicz

sygnatura akt VI GUp 251/22

PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

  • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 35.100,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 09 2490 0005 0000 4600 5729 7194

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość ul. Ujejskiego” – lokal niemieszkalny (VI GUp 251/22).

  • Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.
  • Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 09 grudnia 2022 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Budynku B Sali 65

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgrpxCJJxi_7gYZDjvQ?e=epYcmC

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz