Syndyk sprzedaje należność

Syndyk sprzedaje należność

Syndyk Masy Upadłości SERWIS HALLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000166316, NIP 5780005368, REGON 001338801 sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp/59/2023  

za najwyższą proponowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 81,94 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden zł 94/100)

Niniejsza należność jest należnością zasądzoną upadłemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy z dnia 01 marca 2021 r. zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 22 listopada 2021 r. Syndyk ustalił, że w niniejszej sprawie było prowadzone postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego Macieja Okapiec, sygn. MO GKm 55/21, które zostało umorzone prawomocnym postanowieniem.

Oferty należy składać w terminie do 05 czerwca 2024 roku w formie pisemnej adresując na adres Kancelarii Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, piętro 1, 81- 574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

wskazując w tytule: oferta GD1G/GUp/59/2023  – należność

Sprzedaż i nabycie należności nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta).

Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz