Syndyk informuje o sprzedaży wierzytelności

Syndyk informuje o sprzedaży wierzytelności

Syndyk masy upadłości Mars Design & Solutions Sp. z o.o.  KRS: 0000431259  informuje o możliwości nabycia w trybie z wolnej ręki ( po uprzednim otrzymaniu zgody sędziego – komisarza na zaakceptowanie oferty) wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości  – stanowiącej należności wobec spółki STOCZNIA REMONTOWA NAUTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni KRS: 0000047582 wobec której toczy się przyspieszone postępowanie układowe przed Sądem – Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydziałem Gospodarczym (sygn. akt VI GRp 4/20)

Syndyk masy upadłości sprzeda wierzytelność w kwocie 319.610,68 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy 68/100) za najwyższą proponowaną cenę. Syndyk określa sposób likwidacji poprzez składanie ofert.

Łączna wartość nominalna należności wynosi 319.610,68 złotych. Niniejsza wierzytelność została umieszczona na spisie wierzytelności pod pozycją 322, spis został zatwierdzony postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2021 r.

W przypadku zainteresowania zakupem wierzytelności proszę o złożenie oferty na adres e-mailowy: sekretariat@pskancelaria.pl

Po uzyskaniu najwyżej oferowanej ceny syndyk złoży wniosek do sędziego – komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż i poinformuje wybranego oferenta.

W załączeniu pod linkiem skan tytułu wykonawczego. Oryginały zeskanowanych dokumentów a więc tytuł wykonawczy – w posiadaniu Syndyka.

https://1drv.ms/b/s!AmEc0F9Ou7mYgfYEdvczHjKwNirpkg?e=iyUo7E

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości oferent.

Opublikuj komentarz