Syndyk sprzeda należności

Syndyk sprzeda należności

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „CORINNA” Sp. z o.o. w Elblągu w upadłości informuje o możliwości nabycia w trybie z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości „CORINNA” Sp. z o.o. w Elblągu w upadłości, stanowiących należności firmy Gardueur GMBH w upadłości, wobec której toczy się obecnie postępowanie upadłościowe na terenie Niemiec. Syndyk potwierdził zgłoszenie wierzytelności u syndyka na terenie Niemiec, na co może okazać informację e-mailową. Syndyk wskazuje, że z informacji e-mailowej od syndyka z Niemiec wynika, że zaspokojenie wierzytelności w niemieckim postępowaniu upadłościowym wyniesie nie więcej niż 10%.

Łączna wartość nominalna należności wynosi 102.683,90 Euro

Syndyk sprzeda należności za łączną cenę nie niższą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży, w tym prośby o przesłanie szczegółowego wykazu wierzytelności oferowanych do sprzedaży, należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pskancelaria.pl lub telefonicznie pod numerem: 790 346 123

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Renaty Piętki – ul. Warszawska 78 81-309 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pskancelaria.pl w terminie do dnia 30 września 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie należności Syndyk dokona wyboru korzystniejszej oferty.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości oferent.

Opublikuj komentarz