Syndyk sprzedaje udział w nieruchomości

Syndyk sprzedaje udział w nieruchomości

 

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na
podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe
oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym
przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 16 stycznia 2023 r. zapadłym w
sprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs
na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż udziału ½ części w prawie własności
nieruchomości gruntowej –  działki nr 191/12, obręb 0011,  o
powierzchni  462 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej  o powierzchni użytkowej 146,90 m2
położonym w Rumii przy ul. Trepczyka 6
(województwo Pomorskie) dla
którego to Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą  KW
nr GD1W/00032374/2.

Cena wywoławcza udziału ½ w nieruchomości nie
niższa niż  312.500,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy pięćset
złotych 00/100).
Sprzedaż i nabycie udziału ½ w nieruchomości
nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.
Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji
1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

NABYWCA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI JAKO
WSPÓŁWŁAŚCICIEL UZYSKA PRAWO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (ZAMIESZKIWANIA W
NIEJ, WYNAJMOWANIA JEJ ITD.), Z PRAWEM DALSZEGO ZBYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI.

OFERA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ
WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty
należy składać do dnia 29 marca 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym
się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za
pośrednictwem poczty.

Oferty
należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę
należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt VI GUp 289/21

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ –
OFERTA – Konkurs ofert sprzedaży udziału w nieruchomości Rumia

Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 31.250,00 zł
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium
płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574
Gdynia

mBank Spółka Akcyjna.: 95 1140 2004 0000 3202 7866
1416 

W tytule
przelewu proszę o dopisek „wadium – udział ½ w prawie własności nieruchomości
ul. Trepczyka, Rumia” (VI GUp 289/21).
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia
oferty
  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin
wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek
bankowy.

Otwarcie
i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 31 marca 2023 roku o godzinie 10.00 w
Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu
szacunkowego biegłej wraz z aneksem, dokumentów dotyczących nieruchomość oraz
zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgvlO0HOkX-P8Ho0qVg?e=xLpHk9

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po
uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania
się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

 

Opublikuj komentarz