DRUGI konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

DRUGI konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza DRUGI konkurs ofert na sprzedaż:

– nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej pod adresem Stara Wieś 81, składającą się z działki nr 595/2, obręb 10 – Stara Wieś, o powierzchni 0,0900 ha, gmina Borki, powiat Radzyński, woj. lubelskie, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 3 kondygnacyjnym o pow. zabudowy 92 m2, dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1R/00067130/3

cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest to kwota nie niższa niż: 123.270,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100)

Ważne daty:

  1. wadium w wysokości 12.327,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 00/100) należy uiścić – do dnia 05 lipca 2022 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 95 1140 2004 0000 3202 7866 1416 
  2. oferta – do dnia  06 lipca 2022 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka) 
  3. otwarcie ofert- w dniu 08 lipca 2022 roku o godz. 12.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1

Link do regulaminu, operatu szacunkowego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgfIvQ0U6cZoIRpVZqg?e=nINPuU

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536 981 555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz