Konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 08 lutego 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/2/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

prawo własności nieruchomości gruntowej w trakcie zabudowy budynkiem masarni, tj. działki ewidencyjnej nr 39/2 o powierzchni 14.260 m2, położonej w miejscowości Świniarc, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1N/00032136/7

Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż  398.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 29 marca 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/2/2022.

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Kornacki

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 39.800,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100)Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 98 2490 0005 0000 4600 9296 4626 

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość Świniarc EL1E/GUp/2/2022. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 31 marca 2023 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgvowtusYP_ydMc86VQ?e=FbmS0A

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz