Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 marca 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/6/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

udział ½ części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej – działki nr 451/2, o powierzchni 0,1619 HA(powierzchnia użytkowa nieruchomości 103,5 m2), położonej w Jegłowniku przy ul. Szkolnej 17, pow. Elbląski, Gm. Gronowo Elbląskie, województwo warmińsko-mazurskie.

Syndyk sprzedaje również drugą część w/w nieruchomości.

Dla udziału ½ części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1E/00078978/6.

Cena wywoławcza udziału ½ części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej nie niższa niż  244.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące zł 00/100).
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 13 czerwca 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/6/2022.

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości Jegłownik

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 24.400,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta zł 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy:

Syndyk Renata Piętka,
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
Alior Bank Spółka Akcyjna.:
87 2490 0005 0000 4600 0002 1752
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział w nieruchomości Jegłownik EL1E/GUp/6/2022”.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 13 czerwca 2023r. pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 16 czerwca 2023 roku o godzinie 16:30 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do: pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYg_Y4VCvO4PmO__WzzQ?e=DgW3Tb

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz