Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 10 stycznia 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 182/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości   – prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami dawnego tartaku tj. działki nr 51/1, położonej w województwie pomorskim, gmina Łęczyce, w miejscowości Godętowo, obszaru 11100 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00032572/0.

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 205.000,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 06 marca 2023 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

  1. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA
  • Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Maciej Bartoszewicz

sygnatura akt VI GUp 182/22

PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

  • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.500,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100)
  • Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 13 2490 0005 0000 4600 4289 5144

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość gruntowa Godętowo” (VI GUp 182/22).

  • Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.
  • Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 marca 2023 roku o godzinie 09.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Budynku B Sali 65

Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgvRwsuogneqCoTeADw?e=dYDwaF

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz