Syndyk sprzedaje należność

Syndyk sprzedaje należność

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VIGUp251/22

za najwyższą proponowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 555,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć zł 00/100)

Niniejsza należność jest należnością zasądzoną upadłemu wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny z dnia 22 listopada 2018 r. zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 17 listopada 2022 roku. Syndyk ustalił, że w niniejszej sprawie było prowadzone postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego Tomasza Draganik, sygn. KM 105/23, jednak z uwagi na bezskuteczność egzekucji zostało ono umorzone postanowieniem z dnia 25 września 2023 roku.

Oferty należy składać w terminie do 05 czerwca 2024 roku w formie pisemnej adresując na adres Kancelarii Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, piętro 1, 81- 574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

wskazując w tytule: oferta VIGUp251/22– należność

Sprzedaż i nabycie należności nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta).

Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz