Czy wiesz co zrobić, gdy biuro podróży zmieni istotne warunki zawartej umowy lub wyjazd odwoła?

Czy wiesz co zrobić, gdy biuro podróży zmieni istotne warunki zawartej umowy lub wyjazd odwoła?

W pierwszej kolejności musimy wiedzieć, jakie zmiany umowy mogą być uznane za zmiany istotne. Słusznie przyjmuje się w praktyce, że chodzi w szczególności o zmianę:

 • ceny (nie dotyczy wymienionych w ustawie przypadków jeżeli są wyraźnie wskazane
  w umowie, a zmiana następuje maksymalnie 20 dni przed wyjazdem),
 • miejsca pobytu lub trasy imprezy,
 • czasu trwania,
 • rodzaju, klasy, kategorii lub charakterystyki środka transportu (w tym daty, godziny oraz miejsca wyjazdu i planowanego powrotu),
 • położenia, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania,
 • ilości i rodzaju posiłków,
 • rodzaju i zakresu ubezpieczenia.

Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące. Istotność zmiany powinna być oceniana
w każdym przypadku indywidualnie, uwzględniając specyfikę oraz treść podpisanej umowy.

Jeżeli biuro podróży zmienia którykolwiek istotny element naszej umowy, powinno niezwłocznie nas o tym powiadomić. W takiej sytuacji możemy:

 • zaakceptować zmiany albo
 • odstąpić od umowy (bez płacenia żadnych kar umownych).

W przypadku, gdy odstąpimy od umowy mamy prawo:

 • uczestniczyć w innej wycieczce o tym samym lub wyższym standardzie (ewentualnie niższym za zwrotem różnicy w cenie) albo
 • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

W przypadku odstąpienia od umowy, możemy dodatkowo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Te same prawa, co w przypadku odstąpienia od umowy, przysługują nam w przypadku odwołania wyjazdu, z tym jednak wyjątkiem, że odszkodowania nie możemy dochodzić, gdy odwołanie nastąpiło z powodu siły wyższej bądź niezgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników (jeżeli taka liczba została określona w umowie).

Pamiętajmy, że zawsze możemy i to bez zgody biura podróży wskazać w nasze miejsce innego uczestnika, który może być zadowolony z nowych warunków umowy.

Zmiana uczestnika jest skuteczna jeżeli zawiadomimy o niej biuro podróży przed wyjazdem oraz jeżeli nowy uczestnik wyraźnie przyjmie na siebie wszystkie obowiązki wynikające
z umowy. Należy pamiętać, że umowa może określać maksymalny termin takiego zawiadomienia. Ponadto, nowy uczestnik nie powinien być osobą spoza kręgu osób zaufanych. Jesteśmy bowiem solidarnie odpowiedzialni z nowym uczestnikiem za zapłatę ceny oraz wszelkich kosztów poniesionych w związku ze zmianą uczestnika.

Ważne: Umowa nie może być dla nas mniej korzystna niż powyższe uregulowania. Nawet jeżeli taką umowę już podpisaliśmy, zapisy te są nieważne. Nie bójmy się zatem walczyć o swoje prawa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Autor tekstu: Bartosz Giełczyński

 

Opublikuj komentarz