Konkurs na sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości

Konkurs na sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza DRUGI konkurs ofert na sprzedaż:

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości  – lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 42,92 m2 , położonego w budynku nr 7 przy ulicy Mickiewicza w Elblągu, Województwo warmińsko-mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr EL1E/00052598/0 wraz ze związanym z lokalem mieszkalnym nr 7 udziałem ½ w prawie własności nieruchomości wspólnej w wysokości 93/1.000 części, z której ten lokal został wydzielony, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00030099/2

cena wywoławcza udziału w prawie własności nieruchomości jest to kwota nie niższa niż: 86.700,00 zł (słownie:  osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100)

Syndyk masy upadłości jednocześnie oświadcza, że drugi współwłaściciel nieruchomości wskazywał dla syndyka możliwość sprzedaży swojej części mieszkania, przy czym cena ta nie będzie podlegała cenie wymuszonej sprzedaży. Dla osób zainteresowanych współwłaściciel mieszkania wskazywał możliwość udostępnienia numeru telefonu.

Ważne daty:

  1. wadium w wysokości 8.670,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) należy uiścić – do dnia 30 listopada 2021 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 26 1140 2004 0000 3102 8163 2653
  2. oferta – do dnia 1 grudnia 2021 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka) 
  3. otwarcie ofert- w dniu 3 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1

Link do regulaminu i operatu szacunkowego oraz zdjęć wymienionego lokalu mieszkalnego:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgZR5nNuSUCusRED3kQ?e=Yx90Cf

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz