Konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż:

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Połczynie (gmina Puck) przy ulicy Cichej, powiat pucki, woj. pomorskie tj. :

– działki nr 555/5 o powierzchni 1.030 m2, dla której to Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2W/00055357/1  wraz z dwoma udziałami po 1/22 części w działce nr 555/7 , dla której to Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2W/00055354/0

cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z dwoma udziałami po 1/22 części jest to kwota nie niższa niż: 129.000,00 zł (słownie:  sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Ważne daty:

  1. wadium w wysokości 12.900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych) należy uiścić – do dnia 01 lutego 2022 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości w MBank SA o numerze 27 1140 2004 0000 3102 8141 8556
  2. oferta – do dnia 02 lutego 2022 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka) 
  3. otwarcie ofert- w dniu 04 lutego 2022 roku o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1, 81-574 Gdynia

Link do regulaminu, operatu, wyjaśnienia do operatu szacunkowego wraz z załączonymi zdjęciami działki, będącej przedmiotem niniejszego przetargu:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgbRqKq63LxdgYN7MxQ?e=uH6IEZ

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz