KTO POWINIEN WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

KTO POWINIEN WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

Czy wiesz, kto powinien wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości?

Dowiedz się!

Wszczęcie postępowania upadłościowego uzależnione jest od złożenia odpowiedniego wniosku. Komu przysługuje zatem prawo do jego złożenia? Zarówno przy osobach fizycznych, jak i osobach prawnych możemy to zrobić my lub każdy z naszych wierzycieli.

Jesteś osobą fizyczną?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej sam podejmiesz decyzję, czy chcesz ogłosić upadłość. Masz do tego prawo i tylko od ciebie zależy, czy z tego prawa skorzystasz.

Jesteś przedsiębiorcą?

Gdy chodzi o osoby prawne, ta kwestia kształtuje się odmiennie. Gdy jesteś przedsiębiorcą, uprawnienie do złożenia wniosku mają także twoi wierzyciele, a ty sam masz taki obowiązek. Ponadto, obowiązek ten spoczywa na każdym kto ma prawo do prowadzenia spraw i reprezentowania twojej firmy (na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu), samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Gdy chodzi o spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo- akcyjną uprawnienie do złożenia wniosku ma każdy ze wspólników, który odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia.

Przy osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną, uprawnienie to przysługuje każdemu, kto ma prawo do prowadzenia spraw i reprezentowania – zarówno samodzielnie, jak i z innymi osobami, a więc każdy członek zarządu, każdy prokurent.

W sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo jest państwowe, uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma organ założycielski, a gdy jest to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, ma je także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

W stosunku do osób prawnych, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, a także komandytowo- akcyjnej, która jest w stanie likwidacji prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma każdy z likwidatorów.

Nieco odmiennie jest w sytuacji, gdy chodzi o bank, wówczas wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć tylko i wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego, zakładach ubezpieczeń lub zakładach restrukturyzacji- sam zakład lub Komisja Nadzoru Finansowego.

Już wiesz, czy spoczywa na tobie obowiązek złożenia wniosku?

Pamiętaj!

Osoby, które zobowiązane są do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ponoszą odpowiedzialność za szkodę, wyrządzoną przez to, że nie złożyli wniosku w obowiązującym ich terminie 30 dni, który biegnie od dnia, w którym spełniły się wymagania dotyczące podstaw ogłoszenia upadłości.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Umowa pożyczki między konsumentami.

Opublikuj komentarz