Nowelizacja KPA 2017 – Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

Nowelizacja KPA 2017 – Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

W poprzednim wpisie przybliżyliśmy jeden z obowiązków, jaki ma względem nas organ administracyjny (patrz: Nowelizacja KPA 2017 – Obowiązek organu administracyjnego pouczenia strony o przysługujących środkach odwoławczych oraz wysokości opłaty). Kolejną zmianą, która wprowadzona została czerwcową nowelizacją jest usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

Na czym to polega i jaki ma wpływ na postępowanie administracyjne?

Do czasu wejścia w życie nowelizacji, abyśmy mogli złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na tak zwane inne akty i czynności, czyli np. indywidualne interpretacje podatkowe oraz na akty prawa miejscowego, czyli np. uchwały rady gminy, spoczywał na nas obowiązek wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, co w oczywisty sposób utrudniało i przedłużało całe nasze postępowanie administracyjne.

Obecnie, nie musimy już wzywać organu administracyjnego oraz czekać na jego ustosunkowanie się. Co to dla nas oznacza? W sytuacji, gdy nie jesteśmy zadowoleni z wykonywanych przez organ czynności, możemy od razu wnieść skargę do sądu administracyjnego, co bez wątpienia ułatwi nam i przyspieszy dane postępowanie. Pamiętajmy przy tym, że należy złożyć ją za pośrednictwem tego organu, który dokonał skarżonej przez nas czynności.

Jakie są terminy na złożenie skargi?

Jeżeli chcemy złożyć skargę na indywidualną interpretację podatkową, termin, który nam przysługuje wynosi 30 dni od dnia, w którym doręczono nam rozstrzygnięcie. W sytuacji, gdy przepisy nie przewidują żadnych środków zaskarżenia na tak zwane „inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa”, czyli mogą być to takie czynności jak pobranie lub zwrot niektórych nienależnie pobranych opłat, czy też wpis do niektórych ewidencji i rejestrów, wówczas również przysługuje nam termin 30 dni na wniesienie skargi od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że dany akt został wydany lub dana czynność została podjęta przez organ.

W przypadku, gdy skarga ma dotyczyć innych aktów, takich jak akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli np. gminy, wtedy możemy ją wnieść w każdym czasie. Tak samo jest w sytuacji, gdy skarga dotyczyć ma bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania – przepisy nie ograniczają nas żadnym terminem. Pamiętajmy jednak, że tutaj musimy najpierw organ ponaglić.

Warto wiedzieć, że nawet jeśli skierujemy wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa, terminy opisane powyżej, nie ulegają zmianie. I tak, w sytuacji, gdy składamy skargę na indywidualną interpretację podatkową i skierowaliśmy do organu wezwanie, termin upłynie nam po 30 dniach od otrzymania danej interpretacji.

Pamiętajmy:

  • nie mamy już obowiązku wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego,

  • termin na wniesienie skargi na indywidualne interpretacje podatkowe oraz inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa wynosi 30 dni,

  • skargę na inne akty i na bezczynność lub przewlekłość postępowania możemy wnieść w każdym czasie,

  • nawet jeżeli wezwiemy organ administracyjny do usunięcia naruszenia prawa, powyższe terminy nie ulegną zmianie.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Nowelizacja KPA 2017 – Uproszczenie zasad zawiadamiania w postępowaniach ze znaczną ilością stron.

Opublikuj komentarz