Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie nieruchomości gruntowej

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie nieruchomości gruntowej

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 9 marca 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 214/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza drugi pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

sprzedaż udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej tj. działki nr 462, obręb 0017 Juszkowo dla której sposób korzystania wpisano: teren zurbanizowany niezabudowany, położonej w województwie pomorskim, powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański, w miejscowości Juszkowo, łącznej powierzchni użytkowej 0,0988 ha.

Dla nieruchomości gruntowej została założona księga wieczysta nr KW GD1G/00141012/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż  64 298,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 22 listopada 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt VI GUp 214/22

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaży udziału w nieruchomości Juszkowo

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6 429,80 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 80/100). Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I 81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 06 2490 0005 0000 4600 8087 9694

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział ½ w nieruchomości gruntowej Juszkowo” (VI GUp 214/22).

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 24 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Poniżej Syndyk wskazuje link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłej, oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhaJn-EHgrbVU-GezNA?e=gCQGHt

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz