Syndyk sprzedaje wierzytelność

Syndyk sprzedaje wierzytelność

Syndyk masy upadłości Munroo  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości KRS: 0000640644 ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości  – stanowiącej należności wobec BROSBUD Michalina Wojciechowska (NIP  6981696339) wobec której toczy się postępowanie upadłościowe przed Sądem – Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydziałem Gospodarczym (sygn. akt VI GUp 32/22). Przedmiotowa należność została zgłoszona do wskazanego postępowania w drodze zgłoszenia wierzytelności.

Syndyk masy upadłości sprzeda wierzytelność z tytułu umowy pożyczki  zawartej w dniu 03.07.2018 w kwocie 63.837,96 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 96/100) wraz z  należnościami ubocznymi za najwyższą proponowaną cenę. Syndyk określa sposób likwidacji poprzez składanie ofert w drodze przetargu – konkurs pisemny ofert.

Łączna wartość nominalna należności przysługująca spółce Munroo  Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości wobec firmy Brosbud Michalina Wojciechowska na dzień niniejszego ogłoszenia  wynosi 63.837,96 złotych oraz             3.985,32 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie liczone na dzień 19.01.2022 r. tj. dzień przed ogłoszeniem upadłości firmy Brosbud Michalina Wojciechowska.

Niniejsza wierzytelność została zgłoszona jako zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego, które toczy się przed Sądem – Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydziałem Gospodarczym (sygn. akt VI GUp 32/22).

Celem uczestnictwa w przetargu na zakup przedmiotowej wierzytelności oferent musi złożyć ofertę pisemną w zapieczętowanej kopercie z opisem: V GUp 627/21 – NIE OTWIERAĆ OFERTA Munroo Sp. Z o.o.

Oferty należy składać do dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Sprzedaż i nabycie wierzytelności nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta). Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

W przypadku zainteresowania zakupem wierzytelności proszę o złożenie oferty na adres kancelarii Syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Renata Piętka, ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 w kancelarii Syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Renata Piętka, ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia.

Po uzyskaniu najwyżej oferowanej ceny syndyk złoży wniosek do sędziego – komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż i poinformuje wybranego oferenta.

Opublikuj komentarz