Kredyty frankowe – czym są?

Kredyty frankowe – czym są?

Większości osób tzw. kredyt frankowy kojarzy się z kredytem udzielonym przez bank w walucie franka szwajcarskiego (CHF), czyli klasycznym kredytem walutowym. Jednak, te kilkaset tysięcy kredytów, które zostały udzielone przez banki frankowiczom (głównie w latach 2003-2011), wcale nie są kredytami walutowymi, a kredytami waloryzowanymi, wśród których rozróżniamy kredyt indeksowany oraz kredyt denominowany.

Kredyt indeksowany to rodzaj kredytu, w którym bank wypłaca pieniądze w złotych polskich, jednak wysokość zadłużenia przeliczana jest na walutę obcą według kursu kupna waluty w momencie wypłaty środków. Przeliczenie to (np. na CHF) jest nazywane indeksacją. Dla takiego kredytu zadłużenie całościowe jak i wysokość konkretnej raty wyrażane jest w walucie obcej i przeliczane dla każdej z osobna dopiero w dniu wymagalności – w dniu spłaty raty. Oznacza to, że wysokość każdej raty zależy od przeliczenia jej na złotówki po kursie sprzedaży obowiązującego w danym dniu w tabeli kursowej banku.

Kredyt denominowany to kredyt, w którym wnioskowana kwota jest wyrażona od początku w walucie obcej na podstawie wstępnego przeliczenia wnioskowanej przez kredytobiorcę kwoty kredytu wyrażonej w złotych polskich i szacunkowo przeliczonej na walutę obcą. Kwota denominowana nie jest znana w chwili zawierania umowy kredytu (kredytobiorca nie wie, jaką kwotę kredytu w złotówkach otrzyma). Kwota kredytu jest wypłacana i spłacana w złotówkach. Przeliczenie startowe zadłużenia odbywa się według kursu kupna waluty obcej banku, a raty kredytu są przeliczane z tej waluty na złotówki po kursie sprzedaży banku.

Udzielane kredyty, jak już zostało wskazane, nie były kredytami walutowymi. Banki udzielające kredytów nie dysponowały odpowiednimi kwotami waluty obcej, aby udzielać w niej kredytu, ponadto kredytobiorcy nie potrzebowali waluty obcej, lecz określonej kwoty waluty polskiej, bo za tę kwotę nabywali nieruchomości lub spłacali swoje inne zobowiązania wyrażone w złotych. W związku z tym udzielane kredyty były wypłacane i spłacane w złotych.

Podsumowując, kredyt walutowy jest kredytem, który jest od początku do końca wyrażany i spłacany w walucie obcej. Kredyt waloryzowany (zarówno indeksowany jak i denominowany) jest kredytem udzielonym w złotówkach i spłacanym również w złotówkach, ale wartość długu wyrażona jest w walucie obcej. O kredycie frankowym mówimy w przypadku posiadania kredytu waloryzowanego (i to niezależnie od waluty).

Opublikuj komentarz