Nowelizacja KPA 2017 – milczące załatwienie sprawy jako narzędzie do sprawnego postępowania administracyjnego

Nowelizacja KPA 2017 – milczące załatwienie sprawy jako narzędzie do sprawnego postępowania administracyjnego

Przedstawiamy Państwu kolejne zmiany w postępowaniu administracyjnym, które weszły w życie wraz z początkiem tego miesiąca. W poprzednim artykule opisaliśmy instytucję ponaglenia jako nowy środek do przeciwdziałania opieszałości organów (patrz: Nowelizacja KPA 2017- ponaglenie jako nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości postępowania administracyjnego). Dzisiaj skupimy się na dalszych zmianach, które mają na celu przyspieszenie załatwiania naszych spraw w urzędach.

Co oznacza milczące załatwienie sprawy?

Dotychczas, tradycyjnym sposobem zakończenia postępowania było co do zasady wydanie przez organ decyzji administracyjnej, która rozstrzyga sprawę. Dopiero wydanie tej decyzji skutkowało powstaniem dla strony obowiązku, uprawnienia, bądź zaniechania. Inną opcją dla tego modelu postępowania jest obecnie milczące załatwienie sprawy, czyli „milczenie” organu, które polega na tym, że nie wydaje on żadnej decyzji po upływie terminu na załatwienie sprawy. Co to oznacza? W tej sytuacji możemy uznać, że uwzględniono nasze żądanie w całości.

Pamiętajmy jednak, że możliwość zastosowania milczącego załatwienia danej sprawy musi być wprost określona w przepisach prawa, a nie będzie ona miała zastosowania w każdym postępowaniu. Nowelizacja wprowadziła dwa rodzaje tego typu załatwiania spraw- milczące zakończenie postępowania i milczącą zgodę.

Na czy polega milczące zakończenie postępowania?

Ma miejsce wtedy, gdy organ nie wydał żadnej decyzji, ani postanowienia kończącego postępowanie w przewidzianym dla danej sprawy terminie. O tym, jakie terminy obowiązują w postępowaniu administracyjnym już wspominaliśmy w poprzednich wpisach (patrz: Nowelizacja KPA 2017- nowe zasady jako podstawa do zaskarżenia decyzji administracyjnej). W tym przypadku, możemy uznać, że nasz wniosek został w całości uwzględniony. Wprowadzenie tej instytucji ma na celu zmotywowanie organu do szybkiego i terminowego załatwiania naszych spraw oraz przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych. Za przykład może posłużyć nam wydanie interpretacji podatkowej. I tak, jeżeli organ nie wyda jej w ustawowym terminie 3 miesięcy, wówczas możemy uznać, że nasze stanowisko zostało uznane za prawidłowe.

Czym jest milcząca zgoda?

Występuje w sytuacji, gdy organ nie wnosi sprzeciwu w drodze decyzji w terminie, który jest przewidziany na załatwienie danej sprawy. Możemy wtedy uznać, że sprawa została załatwiona zgodnie z naszym wnioskiem. Instytucję milczącej zgody poznaliśmy już przy okazji zmian w prawie budowlanym (patrz: Prawo budowlane- najważniejsze zmiany od stycznia 2017 roku). Przypomnijmy, że  ma to miejsce w przypadku robót budowlanych- organ ma 21 dni, aby wnieść sprzeciw, a jeżeli tego nie zrobi, oznacza to, że wyraża zgodę na przeprowadzenie inwestycji.

Ważne!!! Dniem wydania decyzji jest dzień, w którym została ona nadana przez operatora pocztowego. W tej sytuacji, aby uznać, że decyzja nie została wydana, dla pewności, poczekajmy kilka dodatkowych dni zanim stwierdzimy, że doszło do milczącego załatwienia sprawy.

Warto wiedzieć, że dobrze jest potwierdzić załatwienie naszej sprawy i zwrócić się do organu o wydanie zaświadczenia, które potwierdzi dany stan prawny. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z wydanym zaświadczeniem, ze względu na kwestie formalne, czyli gdy np. brakuje daty na dokumencie, możemy złożyć zażalenie. Jeżeli jednak nie jesteśmy zadowoleni z rozstrzygnięcia naszej sprawy, która została milcząco załatwiona, przysługuje nam wniosek o wznowienie postępowania albo wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.

Pamiętajmy!

  • Zwróćmy uwagę, czy przepisy przewidują dla danego postępowania milczące załatwienie sprawy- nie każde może być załatwione w ten sposób, a tylko poprzez wydanie decyzji administracyjnej,
  • Przy milczącym załatwieniu sprawy, organ nie wydaje żadnej decyzji, a dokonuje jedynie adnotacji w aktach sprawy,
  • Warto zwrócić się do organu o wydanie zaświadczenia, gdy nasza sprawa zostanie załatwiona w milczący sposób.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Nowelizacja KPA 2017 – postępowanie uproszczone jako przykład ograniczenia formalizmu postępowania administracyjnego.

Opublikuj komentarz