O SPÓŁCE W PIGUŁCE: SPÓŁKA JAWNA

O SPÓŁCE W PIGUŁCE: SPÓŁKA JAWNA

Jeśli masz już pomysł na biznes, podpowiemy Ci kiedy jaką spółkę wybrać. W poprzednim artykule pisaliśmy o spółce cywilnej, teraz pora na spółkę jawną. Przeczytaj i sprawdź czy ta forma działalności gospodarczej będzie odpowiednia do realizacji Twoich planów biznesowych.

Czym jest spółka jawna?

Spółka jawna to działalność gospodarcza zorganizowana i prowadzona w sposób ciągły. Spółka jawna jest spółką osobową. Może być utworzona przez osoby fizyczne i osoby prawne np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (np. na podstawie umów) i może samodzielnie występować w sądzie.

Wspólnicy i ich odpowiedzialność

W zasadzie każdy wspólnik może reprezentować spółkę, chyba że wspólnicy umówią się inaczej. Wkłady wspólników są równe, więc mają oni równe prawo do udziału w zyskach i stratach spółki. Wspólnik ma też prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5 proc. od swojego udziału kapitałowego nawet, gdy spółka poniosła stratę. W spółce jawnej, w odróżnieniu od spółek kapitałowych, do wypłaty zysku nie jest niezbędne podjęcie przez wspólników uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty.

Wspólnicy odpowiadają solidarnie oraz subsydiarnie, czyli wierzyciel może zaspokoić się z majątku wspólnika tylko, gdy majątek spółki okaże się niewystarczający. Może, natomiast, wnieść powództwo przeciwko wspólnikowi, jeszcze zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Czym różni się spółka jawna od spółki cywilnej? Oto kilka zasadniczych różnic:

 • spółka jawna sama jest przedsiębiorcą (w s. c. przedsiębiorcami są wspólnicy),
 • występuje występować przed sądem i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu ( w s. c. wspólnicy)
 • rejestracja spółki jawnej podlega opłacie sądowej 500 zł oraz opodatkowaniu 0,5% od wartości wkładów (przy zakładaniu s.c zapłacisz tylko PCC)
 • odpowiedzialność solidarna i subsydiarna wspólników (w s.c. wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem)
 • w przypadku likwidacji należy przeprowadzić postępowanie likwidacyjne (w s.c. tylko zgłosić zakończenie działalności gospodarczej).

Co musisz wiedzieć o umowie?

Umowa spółki jawnej przybiera formę pisemną, bez jej zachowania będzie nieważna, a jej zmiana wymaga zgody wszystkich wspólników chyba, że w umowa spółki przewiduje inną formę. W umowie powinny znaleźć się następujące elementy:

 • firmę spółki,
 • siedzibę spółki,
 • wkładów wspólników (w przypadku nieruchomości lub przedsiębiorstwa umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego)
 • przedmiot działalności spółki,
 • wspólny cel działalności oraz obowiązek współdziałania,
 • na jaki czas zostaje założona.

Z jakich elementów składa się firma?

 • nazwisko lub firmy wszystkich wspólników
 • albo nazwisko lub firmy (nazwy) jednego/kilku wspólników
 • koniecznie dodaj zwrot „spółka jawna”.

Rejestracja spółki

Spółkę jawną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w sposób tradycyjny albo w sposób elektroniczny.  Następnie, zgłasza się tzw. dane uzupełniające do urzędu skarbowego (formularz NIP-8). Nie musisz martwić się NIP i REGON, ponieważ są nadawane z automatu przy rejestracji spółki w KRS.O

Spółka jawna nie jest podatnikiem. Podatnikami są wspólnicy – płacą podatek dochodowy od osób fizycznych lub CIT, jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna. Wybór opodatkowania według stawki liniowej PIT rozciąga się na wszystkie dochody z prowadzonej działalności. Spółka może być podatnikiem VAT.

Spółka jawna może rozliczać się według:

 • książki przychodów i rozchodów
 • ryczałtu ewidencjonowanego
 • zasad pełnej księgowości (księgi rachunkowe)

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości zachodzi wtedy, gdy: przychody netto spółki przekroczą 2 mln euro w danym roku lub gdy wspólnikiem w spółce jest osoba prawna (np. spółka z o.o.) niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

ZUS

Rejestrując spółkę jawną, nie składasz już żadnych dodatkowych zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy ze wspólników opłaca składki na własne ubezpieczenia. W tym celu powinien zarejestrować się w ZUS-ie i przekazać do ZUS zgłoszenie siebie jako płatnika składek na formularzu ZUS ZFA (jeśli wspólnik prowadzi również odrębną działalność gospodarczą inną niż prowadzona w formie spółki) lub zgłosić siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona – na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – na formularzu ZUS ZZA).

WARTO WIEDZIEĆ!

Spółka jawna to idealny wybór dla wspólników np. z jednej branży, trudniących się działalnością o niewielkim stopniu ryzyka w małej lub średniej skali. Zaletami spółki jawnej są m.in. stosunkowo niskie koszty funkcjonowania w porównaniu do bardziej skomplikowanej formy działalności np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, możliwość prowadzenia prostej księgowości oraz możliwość (w pewnym zakresie) pokrycia wierzytelności majątkiem spółki. Brak wymogu posiadania minimalnego kapitału założycielskiego jest niewątpliwie dużym plusem.

Zainteresował Cię temat i chcesz założyć spółkę jawną? Chętnie pomożemy Ci w założeniu działalności gospodarczej oraz oferujemy stałą pomoc prawną w obsłudze spółki. Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem: 790 346 123

Opublikuj komentarz