Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Dotacje z urzędu pracy

Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Dotacje z urzędu pracy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej cieszy się nieustającą popularnością. Trudno się temu dziwić. To przede wszystkim praca na własny rachunek i na własnych warunkach. Z jednej strony oznacza to możliwość osiągnięcia znacznie wyższych dochodów niż na etacie, a z drugiej swobodę realizowania ustalonych przez siebie zadań. Jest to też ogromna odpowiedzialność oraz wyzwanie ponieważ o kondycję finansową swojego przedsiębiorstwa należy zadbać samodzielnie. Podobnie, jak o początkowy kapitał na start. Skąd wziąć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

O bezzwrotnych środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich UE pisaliśmy w artykule Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Fundusze Europejskie UE.

Dotacje na rozpoczęcie działalności z Urzędu pracy

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, którymi dysponują urzędy pracy, skierowane są przede wszystkim do osób bezrobotnych. O dotację mogą się jednak ubiegać również poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Dotacja może zostać przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Dofinansowanie sięga wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu zawarcia odpowiedniej umowy. Oznacza to, że dofinansowanie z urzędu pracy to obecnie maksymalnie ponad 20 tys. zł.

Kto może ubiegać się o dotację?

Otrzymanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną, absolwenta Centrów Integracji Społecznej (CIS) oraz Klubów Integracji Społecznej (KIS), wiąże się ze spełnieniem kilku warunków:

– wnioskodawca nie mógł wcześniej otrzymać bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy (albo innych publicznych, bezzwrotnych środków) na podobny cel;

– wnioskodawca nie mógł być również wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu poprzednich 12 miesięcy;

– wnioskodawca nigdy nie prowadziły własnej firmy, oraz dotychczasową działalność zakończyły co najmniej rok wcześniej,

– osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (przez 2 ostatnie lata).

Obowiązkiem wnioskodawcy jest również potwierdzenie, że w trakcie 12 miesięcy po dniu założenia firmy nie podejmie zatrudnienia.

Środki muszą zostać wykorzystane zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, a działalność musi być prowadzona przez 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia – jest to warunek bezzwrotności dofinansowania. Zawieszenie lub zakończenie pracy firmy może doprowadzić do konieczności zwrotu środków.

Wnioskodawca musi także spełniać warunki otrzymania dotacji, które określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Podobne kryteria – oprócz braku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – spełniać musi opiekun osoby niepełnosprawnej, ubiegający się o dotację.

Dodatkowo, wniosek może zostać uwzględniony tylko wówczas, gdy w ciągu poprzednich 12 miesięcy bezrobotny:

  • bez uzasadnionej przyczyny nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej formy pomocy albo udziału w działaniach Programu Aktywizacja i Integracja;
  • nie przerwał (ze swojej winy) szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania społeczne użytecznych prac lub innej formy pomocy;
  • po otrzymaniu skierowania skorzystał ze szkolenia, przygotowania zawodowego, stażu lub innej formy pomocy.

W przypadku opiekuna nie mogło dojść do przerwania (z jego winy) szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych lub przygotowania zawodowego dorosłych.

Jak złożyć wniosek?

Stosowny wniosek (formularze wniosków oraz informacje o trwających programach dostępne są na stronach internetowych Urzędów Pracy) należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu przyszłego przedsiębiorcy, lub ze względu na miejsce, w którym działalność gospodarcza będzie prowadzona.

Wszystkie wnioski są następnie opiniowane. Komisja bierze pod uwagę nie tylko formalne i merytoryczne wypełnienie ich, ale także kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wnioskodawców (w kontekście zaplanowanej działalności). Nie mniej istotne są takie czynniki, jak koncepcja firmy i kierunki jej rozwoju, analiza rynku czy konkurencyjność planowanych działań. Weryfikacji podlega też przygotowanie do prowadzenia wskazanej działalności przez wnioskodawcę (m.in. poprzez sposób opracowania analizy SWOT).

Istotna jest także zaproponowana forma zabezpieczenia środków (niezbędna, jeśli działalność zostanie zawieszona lub zamknięta, oraz wtedy, gdy środki nie będą wydatkowane zgodnie z planem). Dopuszczalne jest zabezpieczenie poprzez weksel z poręczeniem wekslowym, poręczenie, gwarancje bankowe, blokadę środków na rachunku bankowym, zastaw na prawach i rzeczach oraz akt notarialny, stanowiący o poddaniu się egzekucji wraz z jednym z wymienionych zabezpieczeń. Sprawdzony zostanie również przygotowany budżet przedsięwzięcia.

Myślisz o założeniu własnej firmy?

Założenie własnej firmy to dobre rozwiązanie, ale jaką formę działalności wybrać? Jak załatwić formalności? Jeśli w głowie zaświta Ci pomysł rozpoczęcia swojego biznesu, zapraszamy na spotkanie z naszymi ekspertami, którzy razem z Tobą usiądą i przekalkulują, czy to będzie dla Ciebie na pewno dobra decyzja oraz na co się zdecydować. Chłodny bilans zysków i strat powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. W dalszym kroku pomagamy w wyborze formy prowadzenia firmy oraz we wszystkich formalnościach.

Opublikuj komentarz