Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż lokalu mieszkalnego

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 27 maja 2024 r. zapadłym w sprawie GD1G/GUp/20/2023 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony  konkurs na sprzedaż z wolnej ręki  mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, usytuowanej w woj. pomorskim, miasto Gdynia, dzielnica Oksywie, ul. Bosmańska 23, kl. E. w skład której wchodzi:

– lokal mieszkalny oznaczony nr 2 o powierzchni użytkowej 46,5 m²,

– pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 9,6 m2;

 – udział wynoszący 375/10.000 części w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Dla nieruchomości została założona księga wieczysta nr GD1Y/00062517/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nieruchomości wspólnej KW nr GD1Y/00036953/4 prowadzona przez sąd jw.

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 370.000,00  zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 05 lipca 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU PRZETARGU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt GD1G/GUp/20/2023

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaży nieruchomości GDYNIA BOSMAŃSKA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

RACHUNEK Alior Bank Spółka Akcyjna.: 35 2490 0005 0000 4600 7201 7349

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość lokalowa mieszkalna ul. Bosmańska” (GD1G/GUp/20/2023).

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

1.   Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 08 lipca 2024 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYh-ZKCULt3rOgd9bVfw?e=Yx1gK8

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz