Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 206 ust.1 pkt 3 w zw. z art.213  ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 19 grudnia 2023 r. zapadłym w sprawie V Gup 100/20 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza drugi pisemny nieograniczony konkurs ofertowy na sprzedaż

– nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem budynków dawnej hodowli ślimaka położonej w Krasinie (woj. warmińsko – mazurskie, powiat elbląski, gmina Pasłęk) tj.

działki nr 66 i 69/2  – o łącznej powierzchni 18.422 m2 dla których Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00021900/5

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 696 600,00 zł (słownie : sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 05 lipca 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku) bądź za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt V GUp 100/20

TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Krasinie

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 69 660,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100),

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 63 2490 0005 0000 4600 0007 7862  

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość Krasina V Gup 100/20

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 08 lipca 2024 roku o godzinie 14:00 w biurze Syndyka w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku)

Sprzedaż i nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu konkursu oraz skanu operatu szacunkowego biegłego wraz z potwierdzeniem aktualności:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYh-dXTTYoBaI3V9vv-A?e=tmGKki

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz