Kredyty frankowe – Klauzula podwyższonej marży do czasu wpisu hipoteki

Kredyty frankowe – Klauzula podwyższonej marży do czasu wpisu hipoteki

Kontynuujemy cykl artykułów, w których specjalnie dla Państwa opisujemy jakie klauzule niedozwolone mogą zawierać Państwa umowy kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach szwajcarskich (tzw. kredyty frankowe). Wcześniej opisaliśmy Klauzulę indeksacyjną, Klauzulę zmiennego oprocentowania oraz Klauzulę ubezpieczenia niskiego wkładu. Dziś zapraszamy do zapoznania się z istotą abuzywnej klauzuli podwyższonej marży do czasu wpisu hipoteki.

Banki udzielając kredytów hipotecznych z reguły nie mogą dokonać zabezpieczenia hipotecznego przed albo równo z wypłatą kredytu, chyba że ustanowią je na innej nieruchomości kredytobiorcy, nie będącej przedmiotem finansowania. Do momentu uzyskania wpisu hipoteki bank może posiadać zabezpieczenie m.in. w postaci weksla, blokady na rachunku, podwyższonej marży albo może ubezpieczyć kredyt w towarzystwie ubezpieczeniowym. Niektóre banki stosowały tylko podwyższoną marżę.

Niestety w praktyce banki pobierały koszty związane z podwyższonym ryzykiem do czasu dostarczenia przez klienta odpisu z księgi wieczystej z wpisem hipoteki. Już w 2008  roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował praktykę pobierania od klientów jakichkolwiek opłat po wpisie hipoteki.

Pierwszy wyrok w tej sprawie z powództwa Prezesa UOKiK pojawił się 6 sierpnia 2009 roku (XVII AmC 512/09) (numer postanowienia 1740 w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK). Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że klauzula dotycząca podwyższonej marży do czasu wpisu hipoteki w umowach Getin Banku, ograniczająca możliwość odzyskania kosztów poniesionych przez klienta po wpisie hipoteki narusza dobre obyczaje. Wyrok ten skutkował zmianą postanowień regulaminu banku w taki sposób, że bank zobowiązał się do zwrotu kosztów podwyższonej marży od czasu wpisu hipoteki do czasu kiedy klient dostarczył odpis z księgi wieczystej.

Z uzasadnienia sądu wynika, że wskazał on datę wpisu hipoteki, jako moment w którym ustaje ryzyko banku „Wspomniana   dysproporcja   polega   na   tym,   że   bank   jest   uprawniony   do   pobierania podwyższonego oprocentowania za okres przypadający po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej, a więc za okres w którym nie występuje już podwyższone ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia hipotecznego”.

W ocenie UOKiK zamieszczanie we wzorcu umownym przedmiotowego postanowienia jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interes konsumenta ze względu na przyznaną pozwanemu możliwość pobierania nieuzasadnionych korzyści finansowych względem kredytobiorcy.

Co do zasady, bank może podwyższyć oprocentowanie kredytu do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Jednak postanowieniem niedozwolonym jest pobieranie wyższego oprocentowania już po wpisie hipoteki a przed powiadomieniem banku o tym fakcie.

Masz kredyt frankowy? Daj sobie pomóc!

Pierwszym krokiem podejmowanym przez naszą Kancelarię w sprawach kredytów frankowych jest prawna analiza umowy kredytowej, podczas której badamy, czy w treści umowy zawartej przez naszego klienta występują niedozwolone postanowienia umowne, a także jakich praw i obowiązków one dotyczą. Następnie przedstawiamy możliwości jakie obecnie istnieją w walce z bankowym bezprawiem.

Zapraszamy!

Opublikuj komentarz