Nowelizacja KPA 2017 – Mediacja jako jeden z przejawów partnerskich relacji pomiędzy administracją a stroną postępowania

Nowelizacja KPA 2017 – Mediacja jako jeden z przejawów partnerskich relacji pomiędzy administracją a stroną postępowania

Jednym z celów tegorocznej nowelizacji postępowania administracyjnego jest, jak już wspominaliśmy, budowanie partnerskich relacji pomiędzy administracją a stroną. Ma to służyć między innymi zwiększeniu zaufania obywateli do administracji, a także przyspieszeniu procedur, gdyż poprzez polubowne załatwianie spraw i zadowolenie strony, decyzje nie będą zaskarżane. Dotychczas, taka możliwość była tylko w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Czym zatem jest mediacja i jaką rolę spełnia w postępowaniu administracyjnym?

Mediacja jest jedną z metod rozwiązywania sporu, w której strony, z udziałem bezstronnej i niezależnej osoby trzeciej, czyli mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Daje ona możliwość na szybkie i polubowne zakończenie sprawy, zachowanie dobrego wizerunku, utrzymanie poprawnych relacji, a także sprzyja obniżeniu negatywnych emocji związanych ze sporem.

Obecnie, w postępowaniu administracyjnym, mediacja możliwa jest we wszystkich sprawach, w których charakter na to pozwala, czyli przede wszystkim w sprawach konfliktowych. Będą to długotrwałe spory między stronami, na przykład spory sąsiedzkie. Stan faktyczny tych spraw nie może być skomplikowany. Organ administracji ma obowiązek poinformować nas, że w danej sprawie mamy możliwość przeprowadzenia mediacji.

Uczestnikami mogą być zarówno organ i strona lub strony postępowania, jak i wyłącznie strony np. sąsiedzi. Organ może albo sam zainicjować mediację (wtedy będzie w niej uczestniczył) albo skieruje na nią strony. My sami również możemy złożyć taki wniosek. W tym przypadku samodzielnie wybieramy mediatora (z listy mediatorów), który ją przeprowadzi, a strona przeciwna musi wyrazić na to zgodę.

Warto wiedzieć, że czas mediacji nie wlicza się do czasu załatwiania sprawy. Wraz z postanowieniem o skierowaniu sprawy do mediacji, organ odracza rozpatrzenie sprawy na 2 miesiące (w niektórych przypadkach także na 3 miesiące). W sytuacji, gdy strony dojdą do porozumienia, zazwyczaj dojdzie do podpisana ugody, którą organ już tylko zatwierdzi. W przypadku, gdy w dalszym ciągu strony nie znajdują porozumienia, mediacja zostaje zakończona, a organ sam załatwi sprawę (wyda decyzję).

Pamiętajmy, że mediacja jest dobrowolna, w każdym przypadku niezbędna jest nasza zgoda na jej przeprowadzenie. Nie musimy brać w niej udziału, a ponadto możemy wycofać się z niej na każdym etapie. Warto jednak spróbować zakończyć nasz spór szybko i polubownie.

Pamiętajmy:

  • W przypadku, gdy w naszej sprawie jest możliwość przeprowadzenia mediacji, sami możemy złożyć taki wniosek,
  • Mediatora możemy wybrać samodzielnie z dostępnej w sądzie okręgowym listy mediatorów,
  • Mediacja pomaga nam w szybkim i bezspornym załatwieniu naszej sprawy,
  • Mediacja zostanie przeprowadzona tylko za naszą zgodą, jak i za zgodą strony przeciwnej,
  • Mediacja jest dobrowolna, nikt nie może nas zmusić do udziału w niej,
  • Odstąpić od mediacji możemy na każdym jej etapie,
  • Osoby uczestniczące w mediacji mają obowiązek zachowania poufności.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Nowelizacja KPA 2017 – Na czym polega wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony?

Opublikuj komentarz