Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 października 2022 r. zapadłym w sprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący:

Sprzedaż udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej –  działki nr 191/12, obręb 0011,  o powierzchni  462 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej  o powierzchni użytkowej 146,90 m2 położonym w Rumii przy ul. Trepczyka 6 (województwo Pomorskie) dla którego to Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW nr GD1W/00032374/2.

Cena wywoławcza udziału ½ w nieruchomości nie niższa niż  416.500,00 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie udziału ½ w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

NABYWCA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIEL UZYSKA PRAWO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (ZAMIESZKIWANIA W NIEJ, WYNAJMOWANIA JEJ ITD.), Z PRAWEM DALSZEGO ZBYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

  1. Oferty należy składać do dnia 09 grudnia 2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
  2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
  • Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz

sygnatura akt VI GUp 289/21

PRZETARG – OFERTA NABYCIA UDZIAŁU ½  CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA UDZIAŁU ½  CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

  • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 41.650,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
  • Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 94 2490 0005 0000 4600 4665 7286

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział ½ w prawie własności nieruchomości ul. Trepczyka, Rumia” (VI GUp 289/21).

  • Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.
  • Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 grudnia 2022 roku o godzinie 09.40 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Budynku B Sali 65

Sprzedaż i nabycie udziału ½  w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłej wraz z aneksem, dokumentów dotyczących nieruchomość oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgr45Ywlrfen-D6T9fA?e=nMTHk1

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opublikuj komentarz