Działalność gospodarcza – jakie są ogólne zasady jej podejmowania i wykonywania?

Działalność gospodarcza – jakie są ogólne zasady jej podejmowania i wykonywania?

W poprzednich wpisach przybliżyliśmy pojęcie przedsiębiorcy i firmy (patrz: Przedsiębiorca – kim jest w świetle prawa?) oraz kim jest przedsiębiorca w rozumieniu prawa unijnego (patrz: Przedsiębiorca w rozumieniu prawa unijnego – jakie rodzaje przedsiębiorców występują?). Kolejnym interesującym nas zagadnieniem jest pojęcie działalności gospodarczej oraz ogólne zasady, jakie wiążą się z jej podejmowaniem i wykonywaniem.

Czym jest działalność gospodarcza?

Przypomnijmy, że działalność gospodarcza jest formą aktywności przedsiębiorców, którzy działają na rynku. Ustawową jej definicją jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Ogólne zasady dotyczące działalności gospodarczej określone zostały w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z jej założeniami, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Każdy z nas (jeżeli nie zostało mu zakazane prowadzenie określonej działalności) może ją podjąć na takich samych warunkach. Warto wiedzieć jednak, że organy państwowe mogą uzależnić swoją decyzję w tej sprawie od spełnienia przez nas dodatkowych wymagań, na przykład przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Ustawa nakłada także na państwo obowiązek wspierania rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków do jej podejmowania i wykonywania, w szczególności dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ponadto, podczas wykonywania swoich obowiązków, organ musi działać tylko na podstawie prawa i w jego granicach, z poszanowaniem interesów przedsiębiorcy, a także załatwiać wszelkie sprawy przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.

Zgodnie z ogólnymi zasadami podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorcy mają obowiązek jej wykonywania na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Czym są zasady uczciwej konkurencji?

W wyjaśnieniu tego zagadnienia pomocna nam będzie ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest to przede wszystkim czyn, sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, który rażąco narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Będą to na przykład sytuacje takie jak oznaczenie przedsiębiorstwa, które wprowadza innych w błąd, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów, utrudnianie dostępu do rynku, czy nieuczciwa lub zakazana reklama.

Czym są słuszne interesy konsumentów?

Określenie to wyjaśnia nam przede wszystkim ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z przepisami, zakazane są takie działania, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Jest to na przykład naruszenie obowiązku udzielenia konsumentowi rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, proponowanie konsumentowi nabycia usług finansowych, które w żaden sposób nie odpowiadają jego potrzebom lub nieadekwatnych do ich charakteru.

Warto wiedzieć także, że wykonywanie niektórych rodzajów działalności wymagają uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zagadnienie to przybliżymy w kolejnych wpisach.

Pamiętajmy:

  • Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej oparte jest na ogólnych zasadach określonych przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej,

  • Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach,

  • Państwo ma obowiązek wspierania rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,

  • Przedsiębiorcy mają obowiązek jej wykonywania na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej – jakie prawa i obowiązki wynikają dla nas z przepisów prawa?

Opublikuj komentarz