Działalność gospodarcza-jakie są ograniczenia w jej prowadzeniu?

Działalność gospodarcza-jakie są ograniczenia w jej prowadzeniu?

Ogólne zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przedstawiliśmy już w poprzednim wpisie (patrz: Działalność gospodarcza-jakie są ogólne zasady jej podejmowania i wykonywania?). Jak już wiemy, jedną z podstawowych zasad jest swoboda przedsiębiorczości, czyli każdy może założyć i prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli ustawa nie przewiduje w tym zakresie ograniczeń. Jednak niektóre rodzaje działalności, ze względu na swój przedmiot wymagają spełnienia przez przedsiębiorcę pewnych dodatkowych wymagań.

Jakie są ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Ograniczenia te mogą być różne w zależności od przedmiotu działalności, którą chcemy prowadzić. Mogą dotyczyć osoby przedsiębiorcy np. odpowiednie wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, niekaralność, spełnienia innych wymagań takich jak posiadanie odpowiedniej infrastruktury, czy przejście dodatkowej procedury administracyjnej takiej jak uzyskanie zezwolenia czy koncesji.

Jednym z nich jest ograniczenie w wyborze formy prawnej. Niektóre z działalności wymagają rejestracji w określonej formie prawnej albo zastrzegają ją dla osób o określonych kompetencjach. Za przykład może nam posłużyć spółka partnerska, w której wspólnikami mogą być osoby wykonujące wolny zawód, czyli między innymi adwokat, aptekarz, architekt, księgowy, lekarz, radca prawny lub tłumacz przysięgły.

Ograniczenie co do formy prowadzonej działalności może wynikać także z jej zakresu. Niektóre rodzaje działalności nie mogą być zarejestrowane w CEIDG, a tylko w KRS. Przykładem jest działalność ubezpieczeniowa, uprawa niektórych roślin i hodowla niektórych zwierząt, czy też działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zdarzają się również przypadki, w których przepisy narzucają nam rodzaj formy prawnej (spółki), którą należy wybrać, aby prowadzić określony rodzaj działalności. Są to sytuacje rzadkie i ograniczają się głównie do sektora finansowego. Jest to przede wszystkim działalność banków czy towarzystw ubezpieczeniowych.

Jaka działalność wymaga od nas uzyskania dodatkowej procedury?

Niektóre działalności wymagają od nas uzyskania zezwolenia, koncesji, czy licencji. Najprostszym przykładem jest handel alkoholem, paliwami, działalność kantorowa, handel bronią, agencje zatrudnienia, czy produkcja wyrobów tytoniowych. W tej sytuacji, aby uzyskać niezbędne pozwolenie musimy przejść przez dodatkową procedurę administracyjną. Warto wiedzieć, że prowadząc działalność tego typu, zobowiązaniu jesteśmy informować urząd także o wszelkich zmianach z nią związanych, a także w przypadku zakończenia działalności mamy obowiązek tego zgłoszenia.

Warto wiedzieć także, że pewne ograniczenia wynikają z przepisów prawa w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest cudzoziemiec (będący obywatelem Unii Europejskiej). Jest to przede wszystkim ograniczenie w nabywaniu nieruchomości. W sytuacji, gdy cudzoziemiec chce nabyć udziały w spółce, która jest właścicielem nieruchomości, musi on uzyskać zgodę administracyjną, a dokładnie zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pamiętajmy:

  • niektóre rodzaje działalności, ze względu na swój przedmiot wymagają spełnienia przez przedsiębiorcę pewnych dodatkowych wymagań,

  • ograniczenia mogą dotyczyć osoby przedsiębiorcy, czy też wyboru formy prawnej naszej działalności,

  • niektóre z działalności wymagają od nas uzyskania zezwolenia, koncesji, czy licencji,

  • ograniczenia dotyczą także cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce,

  • decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, upewnijmy się czy jej zakres nie podlega żadnym ograniczeniom oraz czy i jakie dodatkowe obowiązki są z tym związane.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Biznesplan-na czym polega i z jakich elementów się składa?

Opublikuj komentarz