Podatek dochodowy od osób prawnych-na kim spoczywa obowiązek podatkowy?

Podatek dochodowy od osób prawnych-na kim spoczywa obowiązek podatkowy?

Prowadzanie własnej firmy wiąże się z obowiązkiem płacenia podatków. Warto więc jest wiedzieć jakie podatki występują i czym się od siebie różnią. W poprzednim wpisie przybliżyliśmy najważniejsze informacje na temat podatku dochodowego od osób fizycznych (patrz: Podatek dochodowy od osób fizycznych-co należy o nim wiedzieć?). Kolejnym ważnym podatkiem jest podatek dochodowy od osób prawnych.

Kto ma obowiązek ponoszenia podatku CIT?

Jak sama nazwa podatku na to wskazuje, zobowiązanymi do jego ponoszenia są przede wszystkim osoby prawne, czyli między innymi spółki, ale są nimi także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nieograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na podatnikach, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Pozostali zobowiązani będą ponieść podatek tylko wtedy, gdy osiągnęli dochód na terytorium Polski, czyli tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy.

Co jest przedmiotem opodatkowania?

Podatek CIT wynosi 19 % podstawy opodatkowania, czyli dochodu firmy, bez względu na źródło przychodów. Warto wiedzieć jednak, że istnieją liczne zwolnienia podatkowe. Przysługują one między innymi zrzeszeniom, stowarzyszeniom i fundacjom, które realizują ustawowo określone, społecznie użyteczne cele. Na czym polega to zwolnienie? Dotyczy ono dochodów, które przeznaczone są na realizację wskazanych w ustawie celów społecznie użytecznych, które dodatkowo pokrywać się muszą z celami wskazanymi w statucie danego podmiotu.

Czym są przychody podatkowe?

Przychodem podatkowym określa się między innymi pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe czy wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych, rzeczy, praw lub innych świadczeń. Warto wiedzieć, że przychodem z działalności gospodarczej jest także należny przychód, nawet jeżeli nie został on jeszcze otrzymany.

Kiedy powstaje przychód?

Zgodnie z ogólną zasadą, należny przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (w tym wykonania częściowego), nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. W sytuacji, gdy usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, przychód powstanie w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego. W pozostałych przypadkach, przychód powstanie w dniu otrzymania należności.

Czym jest koszt uzyskania przychodu?

Wydatki, które zaliczyć możemy do kosztów uzyskania przychodu nie są określone w ramach zamkniętego katalogu. Przede wszystkim, dany wydatek musi być poniesiony przez samego podatnika, a nie przez inną osobę, celem jego poniesienia jest osiągnięcie przychodu, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, a także nie został określony jako koszt, który nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Jak rozliczamy podatek CIT?

Podatnicy podatku CIT mają obowiązek złożenia rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. Należy tego dokonać do końca trzeciego miesiąca następnego roku obrotowego. Sprawozdanie to składa się na formularzy CIT-8. Ten sam termin przysługuje na zapłatę należnego podatku lub różnicy pomiędzy należnym podatkiem od wskazanego w zeznaniu dochodu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Pamiętajmy:

  • podatkiem CIT opodatkowany jest dochód z działalności gospodarczej, bez względu na źródło przychodów,

  • przychodem podatkowym określa się między innymi pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe czy wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych, rzeczy, praw lub innych świadczeń,

  • podatnicy podatku CIT mają obowiązek złożenia rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca następnego roku obrotowego.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Podatek dochodowy od osób prawnych-jakie zmiany czekają nas od 2018 roku?

Opublikuj komentarz