NIEWYPŁACALNOŚĆ – CO TO OZNACZA?

NIEWYPŁACALNOŚĆ – CO TO OZNACZA?

Do ogłoszenia upadłości wymagany jest stan niewypłacalności. Zgodnie z Ustawą (art. 10), upadłość może zostać ogłoszona w stosunku do przedsiębiorcy albo osoby, który/a jest niewypłacalny/a. Czym zatem jest niewypłacalność? Co należy przez to rozumieć? Nowelizacja prawa upadłościowego ze stycznia 2016 r. wprowadziła nowe określenie tego pojęcia.

Niewypłacalność to utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Konsumencie, przeczytaj – to dotyczy Ciebie:

Zobowiązanie jest wymagalne, gdy minął termin jego płatności, a nie jest przedawnione lub umorzone (choć niektórzy twierdzą, że przedawnienie nie wyklucza wymagalności). Ponadto, zobowiązanie to musi być pieniężne. Kiedy dochodzi do utraty przez nas zdolności do wykonywania tych zobowiązań? Pierwszym sygnałem jest fakt, że nie mamy wystarczających środków na zapłatę długu, zarówno na rachunkach bankowych, jak i w portfelu. Ustawodawca wprowadził domniemanie, że do utraty tej zdolności dochodzi, gdy opóźnienie w spłacie przekracza trzy miesiące. Ważne jest także, że nie widzimy już perspektyw na to, że nasza sytuacja finansowa polepszy się.

Przedsiębiorco,  zapoznaj się – w tym czasie powstaje Twój obowiązek:

Przy przedsiębiorcach jest więcej sytuacji, w których można byłoby stwierdzić ich niewypłacalność:

  • gdy opóźnienie w spłacie przekracza trzy miesiące (o czym mowa powyżej) lub
  • gdy zobowiązania pieniężne przekroczą wartość majątku przedsiębiorcy, a stan taki utrzymuje się nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy – sytuacja ta odnosi się głównie do spółek kapitałowych- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Nie ma zastosowania natomiast do spółek osobowych- jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo- akcyjnej.

 

Kiedy zobowiązania pieniężne przewyższają wartość majątku? Ma to miejsce wówczas, gdy bilans naszych długów przekracza wartość aktywów (majątku). Oblicza się je pomijając te składniki, które nie wejdą do masy upadłości, czyli takie rzeczy jak np. rzecz w leasingu, przedmioty przewłaszczone.

Ponadto, zobowiązania te nie mogą być ani zobowiązaniami przyszłymi, ani pod warunkiem zawieszającym, czyli takimi, co do których nie mamy pewności, czy dojdą do skutku, a także zobowiązaniami spornymi, czyli takimi, co do których zostały podniesione zarzuty, że w ogóle istnieją.  Nie mogą być to również zobowiązania wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej.

Co zrobić, gdy znajdziemy się w stanie niewypłacalności? Należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Musimy dokładnie określić moment, w którym niewypłacalność zaistniała, gdyż od tego dnia biegnie 30 – dniowy termin na jego zgłoszenie. Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać ściśle określone elementy, zatem aby sąd nie odrzucił go z przyczyn formalnych warto skorzystać z pomocy ekspertów.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Dlaczego warto ogłosić upadłość?

Opublikuj komentarz