Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej – jakie prawa i obowiązki wynikają dla nas z przepisów prawa?

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej – jakie prawa i obowiązki wynikają dla nas z przepisów prawa?

W poprzednich wpisach przypomnieliśmy czym jest działalność gospodarcza oraz przybliżyliśmy ogólne zasady jej podejmowania i wykonywania (patrz: Działalność gospodarcza-jakie są ogólne zasady jej podejmowania i wykonywania?) oraz o jakich rzeczach powinniśmy pamiętać przed rozpoczęciem działalności (patrz: Prowadzenie własnego biznesu – o jakich rzeczach powinniśmy wiedzieć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej? ). Kolejnym zagadnieniem, o którym warto wiedzieć jest procedura, jaka wiąże się z założeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Wiemy już, że każda osoba, wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może ją założyć i prowadzić na równych prawach ze wszystkimi. Zanim zdecydujemy się na prowadzenie naszego własnego biznesu, warto jest zorientować się czy przysługuje nam jakiekolwiek dofinansowanie oraz stworzyć biznesplan, który ułatwi dalszy rozwój. Podstawą rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną jest złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Czym jest CEIDG?

Zadaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest przede wszystkim ewidencjonowanie przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, udostępnianie o nich informacji oraz umożliwienie dostępu do tych informacji, a także zarządzanie wszelkimi danym związanymi z przedsiębiorcami. Każdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną podlega wpisowi do CEIDG.

Jak złożyć wniosek do CEIDG?

Wniosek możemy złożyć elektronicznie (jeżeli posiadamy podpis elektroniczny) lub w urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym. Pamiętajmy, że nasza tożsamość musi zostać potwierdzona, więc jeżeli mamy zamiar wysłać go pocztą, nasz podpis powinien być notarialnie poświadczony. Warto wiedzieć, że wniosek jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS, GUS i naczelnika urzędu skarbowego.

Warto wiedzieć, że wpisowi podlegają między innymi firma przedsiębiorcy, czyli jego pełna nazwa, numer PESEL, data urodzenia, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza (główne miejsce działalności i oddziały), informacja o obywatelstwie, dane kontaktowe takie jak adres poczty elektronicznej, czy strona internetowa, data rozpoczęcia działalności, a także inne informacje związane z jej prowadzeniem.

Kiedy można rozpocząć działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku do CEIDG. Jeżeli wniosek jest poprawnie wypełniony, wpis do ewidencji powinien być dokonany następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku. Warto wiedzieć, że we wniosku możemy określić inny dzień podjęcia naszej działalności niż dzień jego złożenia. Ważne, żeby data ta nie była wcześniejsza niż dzień wpływu wniosku do CEIDG.

Każdy przedsiębiorca musi posiadać numer identyfikacji podatkowej (NIP), który jest jego numerem identyfikacyjnym. Jeżeli go nie posiadamy należy to wskazać we wniosku, a wraz z rejestracją naszej działalności zostanie on nam nadany. Pamiętajmy, że jest on naszym identyfikatorem we wszelkich kontaktach podczas prowadzenia przez nas działalności.

Pamiętajmy:

  • Każdy z nas jako osoba fizyczna może podjąć i wykonywać na równych prawach działalność gospodarczą,

  • Podstawą rozpoczęcia działalności gospodarczej jest złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz uzyskanie wpisu,

  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawiera najważniejsze informacje na temat danego przedsiębiorcy,

  • Działalność gospodarczą możemy rozpocząć już w dniu złożenia wniosku do CEIDG,

  • Każdy przedsiębiorca musi posiadać numer identyfikacji podatkowej (NIP), który jest jego identyfikatorem we wszelkich kontaktach.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Działalność gospodarcza-jak i kiedy możemy ją zawiesić li jakie są tego skutki?

Opublikuj komentarz